ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

Организатор на промоцията e “Мираж 96 – НБ” ООД със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 268. Участниците в Промоцията приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените официални правила на Промоцията. Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимия български закон. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване. Информация за промоцията може да се получи: на телефон 0878710292 на Интернет страницата на www.rilus.bg на адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 268.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.07.2024 г. и продължава до 31.07.2024 г. включително, или до изчерпване на количествата.

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда на територията на България във всички търговски обекти, партньори на Мираж 96 – НБ ООД.

УСЛОВИЯ И МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Отсъпка от 20% при комбинирана покупка на избрани модели легла с матрак Magniflex. Продуктите, участващи в промоцията можете да видите ТУК.

УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА (КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА)

Право на участие имат всички пълнолетни лица, за които са налице условията, описани по-горе.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът си запазва правото да променя Общите Условия на Промоцията по всяко време, обявявайки това публично, чрез рекламни материали и/или на посочения в т.2 сайт. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. Спорове между Организатора на Промоцията и потребители в същата се решават по взаимна договорка. Всякакви въпроси, свързани с промоцията, могат да бъдат отправяни писмено на sales@rilus.bg, на адрес гр. Пловдив, ул. Васил Левски 268, или чрез обаждане на тел. 0878710292. В случай, че някоя от разпоредбите на тези общи условия е или стане недействителна или поради някаква причина не породи своето действие, това няма да засегне валидността на останалите. Случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България. Информация за промоцията може да бъде получена на телефон 0878710292 и на адрес: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 268.

Сайтът е в процес на обновяване.
Успешна 2023-та година от "RILUS"!