лого

Общи условия

Общи условия за покупко-продажба през електронен магазин https://rilus.bg/ в сила от 09.11.2021 г.

Настоящите общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко–продажби през електронния магазин на МИРАЖ 96 – НБ ООД. Тези общи условия представляват договор за покупко–продажба между Рилус и Клиента.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
а/ Рилус е търговско дружество с наименование МИРАЖ 96 – НБ ООД, ЕИК: 115036964 със седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Любен Каравелов 10Б, предоставящо стоки и услуги онлайн посредством Е-магазина: https://rilus.bg/, тел.: 032 900 777 (цената на разговора е според тарифния план на клиента).
б/ Под „Стока” се разбира, всеки от предлаганите артикули в Е – магазина, който е описан с основните си характеристики, изображение и продажна цена.
в/ Под „Клиент” се разбира всяко лице, което е закупило или е направило заявка за покупка на стока от електронния магазин.
г/ Електронен магазин е виртуален магазин с електронен адрес https://rilus.bg/
д/ Под „ЗЗП” се разбира Закон за защита на потребителите.
е/ Под „ЗПК” се разбира Закон за потребителския кредит.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
  1 МИРАЖ 96 – НБ ООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през Е – магазина стоки чрез отправяне на заявка /поръчка/ и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия.
  1.2 Договорът за продажба между МИРАЖ 96 – НБ ООД и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на заявката /поръчката/ направена от Клиента, а при заявка на неналична стока, договорът се смята сключен в момента на заплащане на авансовата сума.
 2. ПОРЪЧКА
  Процедурата по поръчката от сайта е доброволна и безплатна. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се направи поръчка е необходимо да попълните регистрационен формуляр.
  Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка.
  При успешно приключване на поръчката, служител на МИРАЖ 96 – НБ ООД ЕООД ще се свърже с Клиента по предоставения телефон за контакт, като ще потвърди, че стоката е налична, след което ще изпрати имейл, че поръчката е потвърдена.
  Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя.

3. ЦЕНИ
Всички посочени цени в сайта са в български лева с включени данъци и такси и цена за доставка, която се калкулира отделно, и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. МИРАЖ 96 – НБ ООД запазва правото да променя цените посочени в сайта, без да се налага да уведомява Потребителите за направените актуализации. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на онлайн поръчка, независимо дали актуализираната цена е по-ниска или по-висока. В случай на допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, rilus.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите заплатени от потребителя за отменената поръчка суми, ако има такива.

 1. ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА
  Всяка заявка за покупка от МИРАЖ 96 – НБ ООД през електронния магазин, се подава и осъществява в изпълнение на Общите условия. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.
  5. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронна бланка публикувана на https://rilus.bg/. В заявката задължително следва да се посочи адрес за доставка, имейл и телефон за контакти.
  6. В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез специално за това приложение, а именно: чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия” за покупко-продажба през електронния магазин” с което Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Съгласие с настоящите Общи условия ще се счита и действието по отправяне на заявка /поръчка/ за покупка на стока от Клиента.
  7. Със заявката за покупка, клиентът избира стоката и количеството.
  8. Последният етап от поръчката е плащането. Плащането на цената се извършва
  чрез превод по банков път /преди транспортиране на стоката/ .
 2. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.
  На основание чл. 50 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 /четиринадесет/ дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор. За Ваше улеснение можете да използвате този формулярза връщане на продукти, закупени от онлайн магазина на RILIS.BG. Ползването му в никой случай не е задължително, като можете да упражните правото си на отказ/рекламация по всеки друг допустим от закона начин, включително чрез стандартен формуляр или с формуляр в свободно избрана от Вас форма, изразяваща ясно и недвусмислено волята Ви за отказ от поръчката.
  За да спазите срока за отказ от поръчката, е необходимо и достатъчно да ни изпратите съобщението си относно упражняването на това право на отказ преди изтичането на срока за отказ. Ако се откажете от поръчката, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка ако имаме вина за отказа Ви, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящата поръчка и ни върнете получените от Вас стоки.
  АДРЕС ЗА ВРЪЩАНЕ:
  ПЛОВДИВ 4003
  УЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 268
  ТЕЛ: +359 32 900 777
 3. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя (Купувача). До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на МИРАЖ 96 – НБ ООД, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 50, от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, МИРАЖ 96 – НБ ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път в срок от 14 /четиринадесет/ дни от уведомлението за отказ от договора по чл.50.
  11. Защита на личните данни. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от МИРАЖ 96 – НБ ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, а в случаите маркетингови и рекламни цели и анализи на МИРАЖ 96 – НБ ООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от МИРАЖ 96 – НБ ООД. Стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци и незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: Пловдив, ул. Васил Левски 268, е-mail: office@rilus.bg, тел.  032 900 777(цената на разговора е според тарифния план на клиента).

VII. ДОСТАВКА

12.1. В случай, че заявената стока е налична, същата се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 7 /седем/ работни дни.
12.2. Срокът по горната точка започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена.
13. Доставката се извършва чрез услугите на куриер /спедиторско дружество/.
14. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до сградата, в която се намира адреса на доставка, посочен в заявката.
15. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
16. При посочен непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявка, същата се счита за невалидна и за МИРАЖ 96 – НБ ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
17. В случай, че Клиентът не направи плащане чрез превод по банкова сметка, то за МИРАЖ 96 – НБ ООД не възниква задължение за доставка на заявената стока.

VIII. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА
18. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи.
19. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок и това доведе до невъзможност за връчване на пратката не по вина на продавача, МИРАЖ 96 – НБ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената стока. В този случай, договорът за продажба автоматично се прекратява.

 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
  20. Всички цени на стоки в електронния магазин са в български лева, с включен ДДС и са обявени в електронния магазин. Цените са за единично количество и в цената не е включена стойността на транспортните разходи.
  21.1. Цената на транспорта се заплаща от Клиента съгласно установената тарифа на МИРАЖ 96 – НБ ООД, която е обявена на интернет страницата.
  21.2. Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „24199 Доставка с куриер”.
  21.3. Плащанията се извършват само в български лева.
 2. ПРЕГЛЕД НА СТОКИТЕ. РЕКЛАМАЦИЯ
  22. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки, се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите. Адрес за жалби: гр. Пловдив, ул. Васил Левски 268, e-mail: office@rilus.bg, тел. +359 878 710010 (цената на разговора е според тарифния план на клиента). При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, незабавно да информира лицето извършващо доставката. В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското /спедиторското/ дружество. В протокола следва задължително да се опишат явните недостатъци.
  23. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава, но не се подпише констативен протокол, същият губи правото по – късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.
  24. Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има правото по чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
25. МИРАЖ 96 – НБ ООД полага грижа информацията в електронния магазин да се поддържа винаги вярна и актуална, като точна информация може да се получи на телефон:  032 900 777
26. Всички размери обявени в електронния магазин са външни. Възможни са несъответствия в нюансите на цветовете от снимковия материал на сайта на електронния магазин и действителните нюанси на цветове на продуктите.
27. МИРАЖ 96 – НБ ООД не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на МИРАЖ 96 – НБ ООД .
28. МИРАЖ 96 – НБ ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни. МИРАЖ 96 – НБ ООД гарантира неприкосновеността на информацията съдържаща лични данни, предоставяна от Клиентите. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от МИРАЖ 96 – НБ ООД за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
29. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им. МИРАЖ 96 – НБ ООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си https://rilus.bg/, заедно със съобщение за промените.

За неуредените от настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Сайтът е в процес на обновяване.
Успешна 2023-та година от "RILUS"!